İstanbul Tıp Dergisi

Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi? [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?

Abdullah Soydan Mahmutoğlu1, İrfan Çelebi2
1Radyoloji Departmanı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
2Radyoloji Kliniği, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda petröz kemik pnömotizasyonu ile subjektif pulsatil tinnitus (SPT) arasında olası ilişki varlığını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2013 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında subjektif pulsatil tinnitusu olan 35 kişinin temporal kemik bilgisayarlı tomografi (BT) incelemeleri değerlendirildi. Kontrol grubu verileri ise kronik sinüzit nedeniyle paranazal sinüs BT’si çekilen, herhangi bir kulak patolojisi ve tinnitus şikayeti olmayan 35 olgunun rekonstrükte petröz kemik görüntülerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ile elde edildi.
BULGULAR: Toplam 46 SPT’li kulak incelendi. 13 ( 28.26 %) kulakta petröz pnömotizasyon saptandı. 11 olguda pnömotizasyonlar multiple küçük hava hücrelerinden oluşmakta iken iki tanesinde ICA ve koklea arasında ağırlıklı büyük hava hücreleri vardı. Kontrol grubunda tinnitus olmayan 35 kişinin 70 kulağında, 15 ( 21.42 %) petröz pnömotizasyon saptandı ve hepsi küçük hava hücrelerinden oluşmaktaydı. Çalışma ve kontraol gruplarının karşılaştırılmasında petröz pnömotizasyon ve tinnitus arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmadı (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz çalışmamızda petröz pnömotizasyonla tinnitus arasında anlamlı bir ilişki bulmadık. Ancak bilateral pnömotizasyonlu iki olguda tek taraflı tinnitus ile aynı tarafta büyük hava hücresi, tinnitus olmayan diğer kulakta ise küçük hava hücreleri izledik. Petröz apeks pnömotizasyonunda multiple kemik lamellla ve hava hücrelerine bağlı birçok arayüz ses dalgalarının yolculukları boyunca kırılma ve yansımalarına yol açarken hiç ya da birkaç ince septa içeren büyük hücre varlığı sesi distorte etmeden iletebileceğini varsayarsak amplifikasyondan ziyade küçük hücreli tarafta büyük hücreye kıyasla ses şiddetinde azalma ve büyük hücreli tarafta rölatif olarak şiddetin normale daha yakın kalmasına bağlı kokleada artmış iletim olarak algılanabilir mi? Bu teorinin doğruluğunu ortaya koymak için geniş serilerde çalışma yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, Temporal Kemik, Pnömotizasyon, Bilgisayarlı Tomografi


Can the Configuration of Petrous Bone Pneumatization Be a Predictor of Tinnitus?

Abdullah Soydan Mahmutoğlu1, İrfan Çelebi2
1Radiology Department, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Radiology Department, Sıslı Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study we tried to to evaluate a possible relationship between petrous bone pneumatization and subjective pulsatile tinnitus (SPT).
METHODS: The temporal bone CT images of 35 patients with SPT admitted to our hospital between october 2013 and May 2014 were evaluated. We formed the control group by retrospective evaluation of the reconstructed images of the petrous bones derived from the paranasal CT scans of 35 patients free of SPT complaint performed because of chronic sinusitis.
RESULTS: Forthysix ears with SPT were evaluated. 13 ( 28.26 %) of 46 ears had petrous bone pneumatization. 11 of them had increased pneumatization formed of small aircells whereas 2 had predominant large aircells between ICA and cochlea. In the control group 15 ( 21.42 %) of 70 ears had petrous bone pneumatization formed of small air cells. By comparing study and control groups no significant relationship was found between petrous pneumatization and tinnitus (p> 0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study we didn’t find a significant relationship between pneumatization and tinnitus but we detected two cases with bilateral pneumatization which had SPT at the same side of pneumatization consisted of mainly a unibody large air cell, whereas the opposite sides that were consisted of multiple small aircells were free of tinnitus complaint. For these cases a question arises whether combination of thin bony lamellas and tiny air cells together causing multiple interfaces resulting in dispersion and reflection thus reducing the energy of the sound and existence of a unibody large aircell conducting the sound with relatively less distorsion thus resulting in not amplification but less interference on the sound can be perceived by cochlea as relatively icreased conduction of the blood flow and result in SPT. To prove this theory a study with large number of cases in resemblance has to be conducted.

Keywords: Tinnitus, Temporal Bone, Pneumatization, Computed Tomography


Abdullah Soydan Mahmutoğlu, İrfan Çelebi. Can the Configuration of Petrous Bone Pneumatization Be a Predictor of Tinnitus?. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Abdullah Soydan Mahmutoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar