İstanbul Tıp Dergisi

Diyabetik otonom nöropati tanısında R-R interval kaydının duyarlılığının araştırılması [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2015; 16(3): 0-0

Diyabetik otonom nöropati tanısında R-R interval kaydının duyarlılığının araştırılması

Abdulkadir Tunç1, Hatice Kübra Avcı Gülen2, Ufuk Emre3
1Muş Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Muş
2Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Mardin
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada diyabetik otonom nöropati’nin (DON) erken dönemde saptanmasında, R-R interval kaydının duyarlılığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya nöroloji polikliniğine başvuran, klinik olarak diyabetik polinöropati düşünülen 60 hasta alındı. Kontrol grubu 31 sağlıklı gönüllüden oluşturuldu. Hasta ve kontrol grubunda standart sinir ileti çalışması ile istirahat ve derin solunum sırasında R-R interval ölçümleri değerlendirildi.
BULGULAR: Hasta ve kontrol gruplarının istirahat ve derin solumada R-R interval ölçümleri karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: DON’nin saptanmasında, istirahatte ve derin solumada kalp hızı değişkenliğini gösteren R-R interval ölçümlerinin kaydedilmesinin anlamlı olacağına dair veri elde edilememiştir. Daha geniş hasta gruplarında, valsalva manevrası ve tilt table testi yöntemlerinin de eklendiği daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Otonom Nöropati, R-R intervali


Research of R-R interval recording sensitivity in diabetic autonomic neuropathy diagnosis

Abdulkadir Tunç1, Hatice Kübra Avcı Gülen2, Ufuk Emre3
1Muş State Hospital, Clinic Of Neurology, Muş
2Mardin Kızıltepe State Hospital, Clinic Of Neurology, Mardin
3İstanbul Education And Research Hospital, Clinic Of Neurology, İstanbul

OBJECTIVE: In this study, the evaluation of R-R interval recording sensitivity in early diagnosis of diabetic autonomic neuropathy (DAN) is aimed.
METHODS: Sixty patients who applied to neurology outpatient clinics and were thought to have diabetic polyneuropathy were accepted to the study. Control group was formed by 31 healthy volunteers. In patient and control groups, standard nerve conduction study and R-R interval measurements during resting and deep breathing were evaluated.
RESULTS: When R-R interval measurements of patient and control groups during resting and deep breathing were compared, statistically significant difference between groups was not determined.
CONCLUSION: In diagnosis of DAN, data related that recording of R-R interval measurements which show heart rate variability in resting and deep breathing would be significant is not received. In larger patient groups, there is a need for broader studies in which valsalva maneuver and tilt table test methods are added.

Keywords: Diabetes Mellitus, Autonomic Neuropathy, R-R interval


Abdulkadir Tunç, Hatice Kübra Avcı Gülen, Ufuk Emre. Research of R-R interval recording sensitivity in diabetic autonomic neuropathy diagnosis. İstanbul Med J. 2015; 16(3): 0-0

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Tunç, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar