İstanbul Tıp Dergisi

Gebelikte idrar kaçırma ve yaşam kalitesi üzerine etkileri [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Gebelikte idrar kaçırma ve yaşam kalitesi üzerine etkileri

Hediye Dağdeviren1, Cihan Kaya1, Hüseyin Cengiz1, Volkan Şakir Erdoğan1, Çağlar Helvacıoğlu1, Mustafa Sedat Bilecan2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form ile gebe kadınlarda idrar kaçırmanın sorgulanması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tersiyer bir merkezde gebe izlem polikliniğinde Haziran 2014-Aralık 2014 arasında yürütüldü. Polikliniğe başvuran ve araştırmayı kabul eden 219 hasta çalışmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında anket formu kullanıldı. Anket formu ayrı bir odada, yüz yüze görüşülerek araştırmacılar tarafından uygulandı. Analizlerde SPSS 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) programı kullanıldı.

BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan kadınların ortalama yaşları 28.8±5.4 idi. Gebelerin ne sıklıkla idrar kaçırırsınız, genelde ne kadar idrar kaçırıyorsunuz, idrar kaçırma günlük yaşamınızı ne kadar etkiliyor sorularına verdikleri cevaplardan aldıkları puanlar sonucu oluşan toplam International Consultation on Incontinence Questionnaire skorları maksimum 19, minimum 0 idi. Hastaların 127 tanesi (%58.3) hiç idrar kaçırmadığını, 14 tanesi (%6.4) her zaman idrar kaçırdığını ifade etti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ÜI kadının yaşamın her döneminde olduğu gibi gebelikte de fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönlerden iyiliğini ve yaşam kalitesini etkileyen önemli semptomlardan biridir. Hastalara gebelik boyunca verilen eğitimlerde pelvik taban egzersizlerinin öğretilmesi ve uygulanması ile ilgili obstetrisyenlere büyük görev düşmektedir. İdrar kaçıran hastalarda kaçırmanın özellikleri ayrıntılı bir şekilde sorgulanmalıdır. Sorgulamada standardize edilmiş sorgulama formları kullanılmalıdır. Antenatal sağlık programalarında ürojinekologlar ve obstetrisyenler multidisipliner olarak birlikte çalışmalı ve pelvik taban hastalıklarını önleyici bilgiler prenatal ve postnatal bakımın içinde olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: gebelik, yaşam kalitesi, üriner inkontinans


Urinary incontinance in pregnant women and relation with quality of life

Hediye Dağdeviren1, Cihan Kaya1, Hüseyin Cengiz1, Volkan Şakir Erdoğan1, Çağlar Helvacıoğlu1, Mustafa Sedat Bilecan2
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Teaching And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Istanbul Aydin University Medical Faculty Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate urinary incontinance with International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form in pregnant women.
METHODS: The study was conducted at tertiary center between June 2014-December 2014. The study were included 219 patients who accepted to participate. For collecting data; a form of questionnaire was used. The questionnaire were administered by the researchers in a separate room as a face-to-face interviews. SPSS 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) program was used for statistical analysis.

RESULTS: The mean age of the women in the study was 28.8±5.4. The score named (International Consultation on Incontinence ) score which pregnant women receive from their answers to the questions that include; how often do you leak urine, how much urine do you usually leak, how much does leaking urine interfere with your everyday life were maximum 19 and minimum 0. A 127 of the patients ( 58.3 % ) reported that they never leak urine but fourteen of them (6.4%) were always leak urine.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Urinary incontinance during pregnancy is one of the important symptom that affect women’s physical, psychological, social and economic well-being and quality of life of. The great missions implement the obstetricians to teach and training pelvic floor exercises during pregnancy. In patients with urinary incontinance characteristics of urinary should be detailed questioned. Are standardized questionnaire inquiry. In antenatal care; urogynecologist and obstetricians should work together and multidisciplinary. Also information about prevention of pelvic floor disorders should be in the prenatal and postnatal care.

Keywords: pregnancy, quality of life, urinary incontinence


Hediye Dağdeviren, Cihan Kaya, Hüseyin Cengiz, Volkan Şakir Erdoğan, Çağlar Helvacıoğlu, Mustafa Sedat Bilecan. Urinary incontinance in pregnant women and relation with quality of life. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Cihan Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar