İstanbul Tıp Dergisi

Çocuklarda effüzyonlu otitis mediada etyolojik nedenler [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Çocuklarda effüzyonlu otitis mediada etyolojik nedenler

Mehmet Karacı1, Şükran Türkmen2, Aykut Erdem Dinç3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği
2Beykoz Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği
3Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Okulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Effüzyonlu otitis media (EOM) en sık görülen çocukluk çağı hastalıklarından biridir. Okul öncesi çocukluk çağında edinsel işitme kaybının en sık nedenidir. Bu çalışmanın amacı EOM’lı hastaların otoskopik ve timpanometrik muayene ile erken yaşlarda tanı konulmasının gereğine dikkat çekerek, olgularımızdaki risk faktörlerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 2013-2014 yılları arasında hastanemizde Çocuk ve Kulak Burun Boğaz Kliniklerince takip edilen 8 ay ile 6 yaş arasında olan toplam 31 EOM’lı çocuk üzerinde yapıldı. Otoskopik ve timpanometrik muayene ile effüzyon tesbit edilen hastalardaki altta yatan etyolojik nedenler araştırıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada yaşları 8 ay- 6 yaş arasında toplam 350 çocuk değerlendirildi bunların 31’inde EOM saptandı sıklık % 8.8 olarak bulundu. Olguların yaş ortalaması 27.1 ± 16.9 aydı. Toplam 17 (%54.8) erkek ve 14 (%45) kız çocuk vardı. Kız ve erkek çocukların yaş ortalaması arasında bir fark yoktu. Olguların 29’unda bilateral EOM saptandı. Toplam 60 kulağın 6’sında (%10) C2 tipi, 54’ünde (%90) B tipi timpanogram eğrisi saptandı. Deri prick testlerine %33.3 olguda bir veya birden fazla allerjene karşı duyarlılık tesbit edildi. ECP düzeyinin anlamlı kabul edildiği olguların (%33.3) hepsinde deri prick testi pozitif idi. Toplam 13 olguda (%43.3) adenoid dokusunun büyük olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EOM iletim tipi işitme kaybı ile konuşma ve dil gelişiminde gecikmeye neden olabildiğinden ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bundan dolayı özellikle risk faktörleri taşıyan küçük çocuklar başka şikayetler ile hastaneye gelse dahi, mutlak otoskopik muayene yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Effüzyonlu otit, çocuk, etyoloji


Etiologic causes of otitis media with effusion in children

Mehmet Karacı1, Şükran Türkmen2, Aykut Erdem Dinç3
1Fatih Sultan Mehmet Education And Research Hospital Pediatrics Clinic
2Beykoz State Hospital Pediatrics Clinic
3Bulent Ecevit University, Medical School, Department Of Ear-nose-throat Diseases

INTRODUCTION: Otitis media with effusion (OME) is one of the most common diseases in childhood. That is the most common reason of acquired hearing loss in pre-school childhood. We aimed to draw attention to the importance of diagnosing of OME by otoscopic and tympanometric examination in early eras and to figure out the risk factors in our cases.
METHODS: This study was conducted in our hospital with a total of 31 OME children between the ages of 8 months and 6 years who were followed by Childrens’ and Otorhinolaryngology Clinics between 2013-2014. The etiologic factors in patients who were detected effusion by otoscopic nad tympanometric examination were documented
RESULTS: A total of 350 children was evaluated between the ages 8 months and 6 years. Of the total, only 31 children (8,8% ) were diagnosed OME. The mean age of children was 27.1 ± 16.9 months. Seventeen patients (54,8%) were male, and 14 patients (%45) were female. Twenty-nine had bilateral OME. Type B tympanogram curves were found in 54 (90%), and type C2 curves were found in 6 (10%) of all patients. The sensitivity of skin prick test were found 33,3% for one or more allergens. The skin prick test was positive in all case in which eosinophil cationic protein (ECP) levels were considered significantly positive. The adenoid tissue were larger than normal sizes in 13 (43,3% ) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: OME is a serious public health problem while leading conductive type hearing loss, retardation of speech and developmental problems of language Therefore, otoscopic examination becomes crucial in children in all hospital admission for any reasons with whom fulfill the risk factors.

Keywords: Otitis media with effusion, child, etiology


Mehmet Karacı, Şükran Türkmen, Aykut Erdem Dinç. Etiologic causes of otitis media with effusion in children. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Mehmet Karacı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar