İstanbul Tıp Dergisi

IL-17F rs763780 varyantının Türk grubunda kronik lenfositik lösemi ve multipl miyelom üzerine etkisi [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

IL-17F rs763780 varyantının Türk grubunda kronik lenfositik lösemi ve multipl miyelom üzerine etkisi

Ayşe Feyda Nursal1, Mustafa Pehlivan2, Selin Kurnaz3, Sacide Pehlivan3
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Çorum, Türkiye.
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye.
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik lenfositer lösemi (KLL) gelişmiş ülkelerde en yaygın görülen lösemi tipleri arasındadır. Klonal plazma hücre hastalığı olan Multipl miyelom ikinci en sık görülen kan kanseridir. İnterlökin-17 (IL-17) birçok pro-enflamatuar sitokinin salınımını kolaylaştırabilir. Bu çalışmanın amacı Türk topluluğunda IL-17F rs763780 varyantının KLL/MM'a yatkınlığına olan etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 37 KLL/21 MM hastası ve 100 sağlıklı kontrolü dahil edildi. IL-17F rs763780 varyant genotip analizi polimeraz zincir reaksiyon- restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi (PZR-RFLP) ile yapıldı. Hasta ve kontrol gruplarında allel ve genotip sıklıkları χ2 testi ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: IL-17 rs763780 varyant genotip dağılımı ve allel sıklığında hasta ve kontrol grubu arasında arasında önemli bir fark bulunmadı (P > 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar IL-17F rs763780 varyantın KLL ve MM patogenezinde önemli bir rolü olduğunu desteklememiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, multipl miyelom, interlökin-17F.


Effect of the IL-17F rs763780 variant on chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma risk in a Turkish cohort

Ayşe Feyda Nursal1, Mustafa Pehlivan2, Selin Kurnaz3, Sacide Pehlivan3
1Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Hitit University, Corum, Turkey
2Department of Hematology, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
3Department of Medical Biology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is among the most common leukemias in developed countries. Multiple myeloma (MM), a clonal plasma cell disease, is the second most prevalent hematological cancer. Interleukin-17 (IL-17) can facilitate the secretion of numerous pro-inflammatory cytokines. The goal of present study was to evaluate the effect of IL-17F rs763780 on CLL/MM susceptibility in a Turkish cohort.
METHODS: The study included 37 CLL/21 MM patients and 100 healthy controls. IL-17F rs763780 variant were genotyped by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). The frequencies of the alleles and genotypes in patient and control groups were compared by the χ2 test
RESULTS: No significant difference was found in the distribution of genotypes and alleles frequencies for IL-17F rs 763780 between the patients and the healthy controls (P > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results do not support any major role of IL-17F rs763780 in CLL and MM pathogenesis.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, multiple myeloma, interleukin-17F.


Ayşe Feyda Nursal, Mustafa Pehlivan, Selin Kurnaz, Sacide Pehlivan. Effect of the IL-17F rs763780 variant on chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma risk in a Turkish cohort. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Ayşe Feyda Nursal, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar