İstanbul Tıp Dergisi

Karpal Tünel Sendromunun Konservatif Tedavisinde Düşük Enerjili Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Karpal Tünel Sendromunun Konservatif Tedavisinde Düşük Enerjili Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması

Abdullah Akar, Nil Sayıner Çağlar, Ebru Aytekin, Nezihe Akar, Yasemin Pekin Doğan, Sibel Çağlar Okur, Esra Çetin, Özge Aksu, Nuran Öz
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği,İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karpal tünel sendromu (KTS) tedavisinde kullanılan düşük enerjili lazer tedavisinin ağrı, yaşam kalitesi ve motor kuvvet üzerine olan etkilerini araştırmaktı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ellerde ağrı,uyuşma şikayetleriyle polikliniğimize başvurup anamnez, fizik muayene ve elektromyografik (EMG) inceleme ile KTS tanısı konulmuş toplam 60 hasta dosyası retrospektif olarak incelendi. Splint, egzersiz ve lazer tedavisi almış olan 30 hasta tedavi grubunu; lazer tedavisi için sıra beklemekte olup splint ve egzersiz tedavisi almakta olan 30 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Hasta dosyalarındaki demografik özellikler (yaş, cinsiyet, VKİ, dominant el, tutulan el, tekrarlayan el hareketleri) EMG sonuçları, klinik muayene bulguları (tinel, phalen testleri), ağrı, günlük yaşam, semptom şiddet skorları, fonksiyonel durum skorları, kas gücü (üçlü kavrama ve kaba tutma) incelendi. Ağrı için Visüel Analog Skala (VAS), günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmak için Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ), semptomları ve fonksiyonelliği değerlendirmek için Boston Karpal Tünel Sorgulama Anketi, motor kuvveti değerlendirmek için pinçmetre ve dinamometre kullanıldı. Lazer tedavisi alan tedavi grubu ile henüz almamış olan kontrol grubu 0, 2 ve 4. haftalarda birbirleriyle ve her bir grup kendi içinde karşılaştırıldı
BULGULAR: Gruplar arasında karşılaştırılan tüm parametrelerde başlangıç düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 2. ve 4. hafta değerlendirmelerinde VAS, HAQ, Boston Semptom Skoru, Boston Fonksiyonel Skoru kontrol grubunda tedavi grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti. Pinçmetre, dinamometre ile değerlendirilen motot kuvvet düzeyleri ise tedavi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti. Tedavi ve kontrol gruplarının her biri kendi içinde değerlendirildiğinde, kontrol grubunda Boston Fonksiyon Skoru dışındaki diğer tüm parametrelerde ve tedavi grubunda tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı değişim görüldü. Değerlendirilen tinel ve phalen oranlarında ise gruplar arasında ve grup içinde değişimlerde anlamlı fark saptanmadı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Egzersiz,splint ve lazer tedavisinin KTS' nin konservatif tedavisinde etkili olduğunu ve egzersiz – splint tedavisine lazer tedavisinin eklenmesiyle tedavi başarısının daha yüksek olduğunu gördük. Bu anlamda lazer tedavisinin splint ve egzersiz gibi konservatif yöntemlere ek olarak KTS tedavisinde kullanabileceğini düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, konservatif tedavi, lazer


The Efficacy of Low Level Laser Therapy in the Conservative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome

Abdullah Akar, Nil Sayıner Çağlar, Ebru Aytekin, Nezihe Akar, Yasemin Pekin Doğan, Sibel Çağlar Okur, Esra Çetin, Özge Aksu, Nuran Öz
İstanbul Training Research Hospital, Clinical of Physical Therapy and Rehabilitation,İstanbul,Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to asses the effect of laser therapy on pain, quality of life and muscle strength in patients with carpal tunnel syndrome (CTS)
METHODS: 60 patients files who had diagnosed as CTS with history,physical examination and electromyograpy(EMG) analyzed retrospectively. 30 patients who had received splint, exercise and laser therapy was considered as the treatment group and 30 patients who had received splint and exercise and waiting for laser therapy was considered as the control group. Demographic properties (age, gender, BMI( Body Mass Index), dominant hand, helded hand, repeated hand movements) clinical symptoms and physical examination results (tinel's sign, phalen's maneuver), EMG results, pain severity, quality of life, symtom and function severity scores, muscle strength (triple and rough grip) were recorded from the patients files. We evaluated pain with visuel analog scale (VAS), quality of life with health assesment questionnare (HAQ), function with Boston Carpal Tunnel scale and muscle strength with pinchmeter and dynamometer. Evaluations made before treatment and at second and fourth weeks
RESULTS: There were no statistically significant difference between the gropus in all parameters before the treatment.At second and third evaluations statistically significant progress were determined in VAS, HAQ, Boston symptom and function score in the control group. In the treatment group statistically significant improvement were determined in pincmeter and dynamometer measures and all other parameters. Also in the control group all parameters except for Boston function scores were improved. There were no significant difference on physical examination results between the groups and between themselves
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result we concluded that combination of splint,exercise and laser therapy was effective in the conservative treatment of CTS. Addition of laser therapy to splint and exercise, the treatment results become more succesfull.So we thouht that laser therapy can be used more in the conservative treatment of CTS

Keywords: Carpal tunnel syndrome, conservative treatment, laser


Abdullah Akar, Nil Sayıner Çağlar, Ebru Aytekin, Nezihe Akar, Yasemin Pekin Doğan, Sibel Çağlar Okur, Esra Çetin, Özge Aksu, Nuran Öz. The Efficacy of Low Level Laser Therapy in the Conservative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Nil Sayıner Çağlar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar