İstanbul Tıp Dergisi

Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi

Nuri Alper Sahbaz1, Cevher Akarsu1, Ahmet Cem Dural1, Alpen Yahya Gümüşoğlu1, Deniz Güzey1, Murat Çikot1, Hamit Ahmet Kabuli1, Halil Alış2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid cerrahisi sonrası geçici hipokalsemi en sık görülen komplikasyon olup, hastanede kalış süresini arttıran en önemli nedendir. Çalışmamızda tiroid bezi hastalıkları nedeni ile cerrahi girişim uygulanan hastalarda, hasta yaşının hipokalsemi gelişimi ile olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010- Aralık 2016 tarihleri arasında total tiroidektomi, tamamlayıcı tiroidektomi ve gerekli olgularda ilave olarak santral ve/veya lateral boyun diseksiyonu uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hipokalsemi gelişimi üzerine yaş, cinsiyet, hipertiroidi varlığı, malignite nedeniyle cerrahi, santral diseksiyon ve ikincil girişimlerin etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Toplam 871 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların723’ü kadın, 148’i erkekti. Hastaların %28.7 sinde geçici hipokalsemi gelişti. Yapılan çok değişkenli analizlerde düşük yaş ve kadın cinsiyet hipokalsemi gelişimi açısından bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizde de 40 yaş altındaki hastalarda total tiroidektomi sonrası geçici hipokalsemi gelişme riski 40 yaş ve üzerindeki hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar dahilinde genç hastalar ameliyat sonrası dönemde hipokalsemi riski açısından daha yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, Tiroidektomi, Yaş faktörü


The Impact of Age on Postoperative Hypocalcemia after Thyroidectomy

Nuri Alper Sahbaz1, Cevher Akarsu1, Ahmet Cem Dural1, Alpen Yahya Gümüşoğlu1, Deniz Güzey1, Murat Çikot1, Hamit Ahmet Kabuli1, Halil Alış2
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, İstanbul, Turkey
2Istanbul Aydın University, Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery

INTRODUCTION: Hypoclacemia caused by transient or definitive hypoparathyroidism is the most frequent complicaiton after total thyroidectomy. We aimed to compare the impact of age on postoperative hypocalcemia and determine which risk factors are important for hypocalcemia incidence.
METHODS: Eight hundred and seventy one patients, who underwent total thyroidectomy, completion thyroidectomy and central/lateral neck dissection, were evaluated retrospectively. The data was analyzed according to age, sex, surgery for hyperthyroidism, surgery for malignancy, presence or absence of neck dissection and secondary procedures.
RESULTS: Symptomatic hypocalcemia developed in 28.7% of patients. In logistic regression analysis, young age and female sex were found to be independent predictors of postoperative hypocalcemia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Age is significantly associated with postoperative hypocalcemia. Younger patients should be more carefully evaluted before discharge.

Keywords: Hypocalcemia, thyroidectomy, age


Nuri Alper Sahbaz, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Deniz Güzey, Murat Çikot, Hamit Ahmet Kabuli, Halil Alış. The Impact of Age on Postoperative Hypocalcemia after Thyroidectomy. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Nuri Alper Sahbaz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar