İstanbul Tıp Dergisi

Quercetin'in karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkisi [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Quercetin'in karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkisi

Halil Mert Bahadir1, Talha Sarigoz2, Ömer Topuz4, Yusuf Sevim3, Tamer Ertan4, İnanç Şamil Sarıcı5
1Erzin Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hatay
2Sason Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Batman
3Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
4Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri
5Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, farelerde oluşturulan karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında quercetinin etkilerini değerlendirmek için tasarlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 24 adet, 5-6 aylık, 200-250 g ağırlığında dişi Wistar-Albino fare çalışmaya alındı. Sham grubunda anestezi indüksiyonundan 15 dakika sonra laparotomi yapıldı. İskemi oluşturulmadı. Diğer gruplarda Hepatik pedikül (portal ven, hepatik arter, safra kanalı) bulundu ve atravmatik mikrovasküler klemp yardımıyla iskemi oluşturuldu. Bu sırada batına serum fizyolojik ile ıslatılmış gaz serildi. Çalışma grubunda laparotomi ve iskemi-reperfüzyondan önce periton içine quercetin verildi. Karaciğer sol lobdan alınan doku örnekleri ışık mikroskobu altında hasar açısından incelendi. Hepatik iskemi-reperfüzyon hasarı ve Quercetin'in anti-oksidan etkisini değerlendirmek için total oksidan durum ve total anti-oksidan durum değerleri ölçüldü. Oksidatif stres indeks hesaplandı.
BULGULAR: Kontrol grubunda, AST, ALT ve LDH değerleri sham ve çalışma grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0.001). Ortalama total anti-oksidan durum, total oksidan durum ve oksidatif stres indeks değerleri çalışma grubunda, kontrol grubundan düşük bulunmasına rağmen bu farklılık anlamlı bulunmadı (p>0.05). Çalışma grubunda kontrol grubuna kıyaslandığında belirgin olarak düşük vakuolizasyon ve sinozidal dilatasyon izlendi (p< 0.05). Nekroz ve apoptoz için çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık görülmedi (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, anti-inflamatuar, anti-agregan ve anti-oksidan özelliklere sahip bir çok molekülü bünyesinde bulunduran Quercetin, hepatik iskemi-reperfüzyon hasarında koruyucu olabilir.

Anahtar Kelimeler: quercetin, iskemi reperfüzyon, karaciğer hasarı, pringle manevrası, fare modeli, antioksidan


Protective effects of quercetin on hepatic ischemia reperfusion injury

Halil Mert Bahadir1, Talha Sarigoz2, Ömer Topuz4, Yusuf Sevim3, Tamer Ertan4, İnanç Şamil Sarıcı5
1Clinic of General Surgery, Erzin State Hospital, Hatay, Turkey
2Clinic of General Surgery, Sason State Hospital, Batman, Turkey
3Clinic of General Surgery, Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Clinic of General Surgery, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
5Clinic of General Surgery, kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study was designed to evaluate the effects of quercetin on hepatic ischemia-reperfusion injury of rats formed by pringle maneuver.
METHODS: Five to six month-old, female, and 24 Wistar-Albino rats weighing 200-250 mg were used in this study.In the sham group, 15 minutes after anesthesia induction, laparotomy was performed. Ischemia wasn’t created. In the other groups, hepatic pedicle (portal vein, hepatic artery, and bile duct) was explored and ischemia was created with atraumatic microvascular clamp. Meanwhile exposed abdomen was covered with warm gauze soaked in saline. In the study group, quercetin was injected intraperitoneally prior to laparotomy and ischemia-reperfusion. Liver tissue samples from the left lobe were analyzed under light microscope for liver damage. For the evaluation of hepatic ischemia-reperfusion injury and assessment of Quercetin’s effect on antioxidant systems, total oxidant status and total antioxidant status levels were measured. Oxidative stress index was calculated
RESULTS: AST, ALT and LDH values of the control group were significantly higher than the sham and the study group (p <0.001). Although the mean total antioxidant status, total oxidant status and oxidative stress index values of the study group were found to be lower than the control group, the difference wasn’t statistically meaningful (p> 0.05). Significantly less vacuolization and sinusoidal dilatation was observed in the study group compared to the control group (p< 0.05). For necrosis and apoptosis, there was not meaningful difference between the contol and the study group (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When considering all the findings, Quercetin, which host many molecules within its structure with potential utility such as antiinflammatory, antioxidant and antiaggregant, has an effect that may be protective against hepatic ischemia-reperfusion injury.

Keywords: quercetin, ischemia reperfusion, liver injury, pringle maneuver, rat model, antioxidant


Halil Mert Bahadir, Talha Sarigoz, Ömer Topuz, Yusuf Sevim, Tamer Ertan, İnanç Şamil Sarıcı. Protective effects of quercetin on hepatic ischemia reperfusion injury. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Talha Sarigoz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar