İstanbul Tıp Dergisi

Retroperitoneal Silyalı Foregut Kisti: Nadir Bir Malformasyon [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Retroperitoneal Silyalı Foregut Kisti: Nadir Bir Malformasyon

Asuman Kilitci1, Haldun Umudum2, Osman Memiş3
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kırşehir
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Ankara
3Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kırşehir

Foregut kisti (FC), silyalı psödostratifiye kolumnar epitel, subepitelyal bağ dokusu, düz kas tabakası ve dış fibröz kapsül olmak üzere dört tabakadan oluşan nadir, benign, soliter bir kisttir. FC'ler bronkojenik, enterogastrik ve diferansiye olmayan olarak sınıflandırılır. Friedreich lezyonu ilk kez 1857'de tanımlamış ve doğuştan kökenini öngörmüştür. Retroperitoneal bölgede ortaya çıkan ve diğer retroperitoneal kistik kitle lezyonlarından ayrılması zor bir FC sunuyoruz. 27 yaşındaki bayan, yan ağrısı ile başvurdu. Karın BT'sinde, mide posterioru, sol böbrek üst kutbu ve pankreas arasına yerleşmiş yaklaşık 7.8 cm çapında kistik bir lezyon izlendi. Total kistektomi yapıldı.
Makroskopik incelemede, ince bir kapsülle çevrili, visköz, sarımsı sıvı bulunan 7.8x6 cm uniloküle bir kist ortaya çıktı. Lezyonda katı bir bileşen yoktu. Cerrah kistin çevresindeki organlarla devam etmediğini doğruladı. Mikroskopi kistin dört tabakadan oluştuğunu gösterdi. Fokal alanlarda, duvarda seromüköz bezler görüldü. Malignite bulgusu yoktu. Bu bulgularla olguya retroperitoneal silyalı foregut kisti tanısı verildi. Karında veya retroperitoneumda yer alan FC son derece nadirdir ve İngilizce literatürde az sayıda olgu bildirilmiştir. Karın içi ve retroperitoneal yerleşim yerleri, erken embriyonik evredeki plevroperitoneal kanalların varlığı ile açıklanmıştır. Lenfanjiomlar, kistik pankreas tümörleri, psödokistler, hematomlar ve retroperitoneal kistik kitlelerin ayırıcı tanısında FC düşünülmelidir

Anahtar Kelimeler: retroperiton, foregut kisti, malformasyon.


Retroperitoneal Ciliated Foregut Cyst: A Rare Malformation

Asuman Kilitci1, Haldun Umudum2, Osman Memiş3
1Department Of Pathology, Ahi Evran University Education And Research Hospital, Kırşehir, Turkey
2Department Of Pathology, Ufuk University Medical Faculty, Ankara, Turkey
3Department Of General Surgery, Ahi Evran University Education And Research Hospital, Kırşehir, Turkey

Foregut cyst (FC) is an uncommon, benign, solitary cyst consisting of four layers; ciliated pseudostratified columnar epithelium, subepithelial connective tissue, a smooth muscle layer, and an outer fibrous capsule. FCs are classified as bronchogenic, enterogastric or undifferentiated. Friedreich first described the lesion in 1857 and predicted its congenital origin. We present a FC that arised in the retroperitoneum and was difficult to separate from other retroperitoneal cystic mass lesions. A 27-year-old female presented with flank pain. Abdominal CT revealed a cystic lesion, measuring approximately 7.8 cm in diameter, located near the posterior stomach, superior pole of left kidney and pancreas. Total cystectomy was performed. Macroscopic examination revealed a 7.8x6 cm unilocular cyst enclosed by a thin capsule, which contained viscous, yellowish fluid. There was no solid component in the lesion. The surgeon confirmed no continuity of the cyst into the surrounding organs. Microscopy demonstrated the cyst to consist of four layers. In focal areas, seromucous glands were seen in the wall. There was no evidence of malignancy. By this findings, this case was diagnosed as retroperitoneal ciliated foregut cyst. FC located in the abdomen or retroperitoneum is extremely rare and few cases have been described in English literature. Intraabdominal and retroperitoneal locations have been explained by the presence of pleuroperitoneal canals in the early embryonic stage. FC should be considered in the differential diagnosis of retroperitoneal cystic masses includes lymphangiomas, cytic pancreatic tumors, pseudocysts, and hematomas.

Keywords: retroperitoneum, foregut cyst, malformation.


Asuman Kilitci, Haldun Umudum, Osman Memiş. Retroperitoneal Ciliated Foregut Cyst: A Rare Malformation. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Asuman Kilitci, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar