İstanbul Tıp Dergisi

İmmünsüpresif Hastalarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Viral Yükü ile Klinik Tablo Arasındaki ilişki [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

İmmünsüpresif Hastalarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Viral Yükü ile Klinik Tablo Arasındaki ilişki

Meryem Çolak1, Aylin Altay Koçak1, Buket Dalgıç2, Zübeyde Nur Özkurt3, Işıl Fidan1, Seçil Özkan4, Ahmet Pınar5, Gülendam Bozdayı1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda immünsüpresif hastalarda EBV DNA pozitifliğinin gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile retrospektif olarak araştırılması, klinik ve viral yük ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya.... Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Mart 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuran 160 hastaya ait 168 örnek dahil edilmiştir. Hastaların klinik örneklerinde ELISA (DIA.PRO Milano, İtalya) yöntemi ile araştırılan EBV antikorları değerlendirilmiş, hastaların serolojik profilleri belirlenmiştir. Nükleik asit izolasyonu High Pure Viral Nucleic Acid Kiti (Roche, Almanya) kullanılarak yapılmıştır. İzole edilen DNA’lar Light Cycler2.0 (Roche, Almanya) cihazında, LightCycler® EBV Quantitative Kit (Roche, Almanya) ile çoğaltılmış ve sonuçlar kantitatif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışılan örneklerde %4.2 (7/168) EBV DNA pozitifliği bulunmuştur. Pozitiflik oranlarının örneklerin gönderildiği kliniklere göre dağılımı incelendiğinde sırasıyla; çocuk onkoloji servisinden %14.2 (1/7); yoğun bakım ünitesinden %12.5 (1/8); çocuk gastroenteroloji servisinden %4.8 (4/42) ve çocuk hematoloji ünitesinden %4.1 (1/24) saptanmıştır. Pozitif hastaların üçü karaciğer nakli olmuş, biri Non-Hodgkin lenfoma, bir hastada Burkitt lenfoma ve bir hastada akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı ile takip edildiği sırada otoimmün hemolitik anemi tanısı aldığı görülmüştür. EBV DNA pozitifliği saptanan 7 örneğin 6’sında EBV DNA 104 kopya/ml, 1’inde 105 kopya/ml olarak tespit edilmiş; EBV DNA miktarı 105 kopya/ml olarak tespit edilen hastanın Burkitt lenfoma hastası olduğu görülmüştür. Sadece bir hastada (%17) eş zamanlı olarak VCA IgM ve EBV DNA pozitifliği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EBV enfeksiyonunun immünsüpresif hastalarda önemli risk faktörü olması nedeniyle, Real-Time PCR ile erken tanısı, DNA miktarlarının izlenerek hastaların takibi ve prognozu açısından büyük önem taşımaktadır. Yüksek miktarda EBV DNA tespit edilen immünsüprese hastaların Burkitt lenfoma hastalığı açısından incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr Virüs (EBV), viral yük, immünsüpresif hasta


Relationship Between Epstein-Barr Virus (EBV) Infection and Viral Load in Immunosuppressive Patients

Meryem Çolak1, Aylin Altay Koçak1, Buket Dalgıç2, Zübeyde Nur Özkurt3, Işıl Fidan1, Seçil Özkan4, Ahmet Pınar5, Gülendam Bozdayı1
1Department of Medical Microbiology, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Gastroenterology, Gazi University, Ankara, Turkey
3Department of Haematology, Gazi University, Ankara, Turkey
4Department of Public Health, Gazi University, Ankara, Turkey
5Department of Medical Microbiology, Hacettepe University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this retrospective study was to investigate the relationship between clinic and presence of EBV DNA and viral load by real-time polymerase chain reaction in patients with high risk.
METHODS: A total of 168 samples obtained from 160 patients, hospitalized in.... University Hospital between March 2014-May 2015 were included in the study. EBV antibodies were investigated by ELISA(DIA.PRO Milano, Italy) in clinical samples of patients, serological profiles of patients were determined. Nucleic acid isolation was done by High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche,Germany). Isolated DNAs were amplified by LightCycler® EBV Quantitative Kit (Roche,Germany) in LightCycler2.0 (Roche,Germany) device and results were evaluated quantitatively.
RESULTS: EBV DNA was positive 4.2% (7/168) of the samples. The distribution of positivity rates were 14.2% (1/7) for oncology; 12.5% (1/8) for intensive care units, 4.8% (4/42) for paediatric gastroenterology, 4.1% (1/24) for paediatric haematology respectively. Three of the patients’ that EBV DNA detected had liver transplant, one had Non-Hodgkin lymphoma, one had Burkitt lymphoma, one had acute renal failure and one had gingivostomatitis and faringotonsillitis while following up ALL. In 6/7 of the samples, EBV DNA was detected 104 copies/ml and 1/7 of the samples 105 copies/ml. The patient whose EBV DNA load was 105 copies/ml, had Burkitt lymphoma. EBV DNA and VCA IgM positivity was detected simultaneously only in one patient(17%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early diagnosis by real time PCR is of great importance in terms of follow-up of patients by monitoring DNA amounts and prognosis. Therefore, in immunosuppressive patients who have high levels of EBV DNA, Burkitt's lymphoma disease should be considered.

Keywords: Epstein-Barr Virus (EBV), viral load, immunosuppressive patient


Meryem Çolak, Aylin Altay Koçak, Buket Dalgıç, Zübeyde Nur Özkurt, Işıl Fidan, Seçil Özkan, Ahmet Pınar, Gülendam Bozdayı. Relationship Between Epstein-Barr Virus (EBV) Infection and Viral Load in Immunosuppressive Patients. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Gülendam Bozdayı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar