İstanbul Tıp Dergisi

İstanbul Med J: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
OLGU SUNUMU
1.
Multiple Skleroz ve Uveit Birlikteliği: İki Olgu Sunumu
The association multiple sclerosis and uveitis: a report of two cases
Cansu Söylemez, Ufuk Emre, Yüksel Erdal, Kübra Avcı Gülen, Şirin Saçak
Sayfa 0

KLINIK ÇALıŞMA
2.
Penil Fraktür Tanı ve Tedavisi: Kırkbeş Olgunun Klinik Özelliklerinin Analizi
The Diagnosis and Treatment of Penile Fracture: The Analysis of Clinical Characteristics in 45 Cases
Mustafa Kadıhasanoğlu, Mehmet Gökhan Çulha, Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Bülent Mansuroğlu, Vural Saçak
Sayfa 0

DAVETLI DERLEME
3.
Türkiye Tıp Encümeni ve 1946-1966 Yılları Arasındaki Bilimsel Faaliyetleri
Turkey Medical Council and Scientific Activities Between 1946-1966
İbrahim Topçu
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
4.
Acil tıp kliniğinde çalışan sağlık personelinin sosyo-demografik özelliklerinin öfke tarzları ve saldırganlık düzeyleri üzerine etkisi
The effect of sociodemographic characteristics of health personnel working in emergency medicine clinic on their anger styles and aggression
Serpil Kayalı, Meral Kurt Durmuş, Acar Aren, Özgül Akça, Yasemin Melek Tan
Sayfa 0

5.
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
Can the Configuration of Petrous Bone Pneumatization Be a Predictor of Tinnitus?
Abdullah Soydan Mahmutoğlu, İrfan Çelebi
Sayfa 0

6.
Gebelikte idrar kaçırma ve yaşam kalitesi üzerine etkileri
Urinary incontinance in pregnant women and relation with quality of life
Hediye Dağdeviren, Cihan Kaya, Hüseyin Cengiz, Volkan Şakir Erdoğan, Çağlar Helvacıoğlu, Mustafa Sedat Bilecan
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
7.
Weill-Marchesani sendromlu bir mikrosferofaki olgusunda pupil bloğu glokomunu önlemede YAG-lazer iridotominin yetersizliği
Insufficiency of YAG-laser iridotomy to prevent pupillary block glaucoma in a microspherophakic patient with weill-marchesani syndrome
Serpil Yazgan, Tuba Çelik, Erkan Çelik
Sayfa 0

8.
L-2 hidroksiglutarik asitüri ve anaplastik oligodendrogliom: nadir bir birliktelik
L-2 hydroxyglutaric aciduria and anaplastic oligodendroglioma: a rare association
İbrahim İnan, Başak Atalay, Ahmet Aslan, Begümhan Baysal, Ali Yıkılmaz
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
9.
Çocuklarda effüzyonlu otitis mediada etyolojik nedenler
Etiologic causes of otitis media with effusion in children
Mehmet Karacı, Şükran Türkmen, Aykut Erdem Dinç
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
10.
Senkop ile başvuran kolonoskopi sonrası splenik rüptür. Nadir fakat ölümcül bir komplikasyon: Olgu sunumu
Splenic rupture after colonoscopy presented with syncope. A rare but fatal complication: Case report
Abdullah Şişik, Fatih Başak, Yahya Özel
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
11.
IL-17F rs763780 varyantının Türk grubunda kronik lenfositik lösemi ve multipl miyelom üzerine etkisi
Effect of the IL-17F rs763780 variant on chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma risk in a Turkish cohort
Ayşe Feyda Nursal, Mustafa Pehlivan, Selin Kurnaz, Sacide Pehlivan
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
12.
HIV Pozitif Hastada Hipomani: Olgu Sunumu
Hypomania in HIV Positive Patient: A Case Report
Sevda Bağ, Nagehan Didem Sarı, Feray Akbaş
Sayfa 0

DAVETLI DERLEME
13.
Kaşıntılı hastaya yaklaşım
Approach to the patient with itching
Fusun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
14.
Karpal Tünel Sendromunun Konservatif Tedavisinde Düşük Enerjili Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
The Efficacy of Low Level Laser Therapy in the Conservative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome
Abdullah Akar, Nil Sayıner Çağlar, Ebru Aytekin, Nezihe Akar, Yasemin Pekin Doğan, Sibel Çağlar Okur, Esra Çetin, Özge Aksu, Nuran Öz
Sayfa 0

15.
Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi
The Impact of Age on Postoperative Hypocalcemia after Thyroidectomy
Nuri Alper Sahbaz, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Deniz Güzey, Murat Çikot, Hamit Ahmet Kabuli, Halil Alış
Sayfa 0

16.
Quercetin'in karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkisi
Protective effects of quercetin on hepatic ischemia reperfusion injury
Halil Mert Bahadir, Talha Sarigoz, Ömer Topuz, Yusuf Sevim, Tamer Ertan, İnanç Şamil Sarıcı
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
17.
İleo-ileal intussusepsiyon ile ortaya çıkan ince bağırsağın primer malign melanomu
Primary malignant melanoma of the small bowel revealed by ileo-ileal intussusception
Mehmet Tolga Kafadar, Metin Yalçın, Ayşegül Aktaş, Mehmet Ali Gök, Tacittin Semih Yürekli, Hasan Dindar
Sayfa 0

18.
Retroperitoneal Silyalı Foregut Kisti: Nadir Bir Malformasyon
Retroperitoneal Ciliated Foregut Cyst: A Rare Malformation
Asuman Kilitci, Haldun Umudum, Osman Memiş
Sayfa 0

19.
Cerrahi ile tedavi edilen kanamalı duodenal lipom olgusu
A case of bleeding duodenal lipoma treated surgically
Mesut Yur, Yakup Ülger, Mehmet Şirik
Sayfa 0

ARAŞTıRMA
20.
İmmünsüpresif Hastalarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Viral Yükü ile Klinik Tablo Arasındaki ilişki
Relationship Between Epstein-Barr Virus (EBV) Infection and Viral Load in Immunosuppressive Patients
Meryem Çolak, Aylin Altay Koçak, Buket Dalgıç, Zübeyde Nur Özkurt, Işıl Fidan, Seçil Özkan, Ahmet Pınar, Gülendam Bozdayı
Sayfa 0